Bazovaya kafedra ”Avtomatizatsiya i robotizatsiya svarochnogo proizvodstva”

Activities 2019 2019

  • 2 Dissertation Council Activities