Bazovaya kafedra "Tekhnologii i sredstva ispytaniy"