Laboratoriya standartizatsii khimiko-farmatsevticheskikh substantsiy