Vice-Rector for Economics and Strategic Development

Profiles

No photo of Ol`ga Valer`evna Bashorina

Bashorina, Ol`ga Valer`evna

Person: Academic, Administrative

20122018
No photo of Mariya Pavlovna Beresneva

Beresneva, Mariya Pavlovna

Person: Administrative

No photo of Nadezhda Valentinovna Boriskina
No photo of Al`bina Mirsalovna Bychkova

Bychkova, Al`bina Mirsalovna

Person: Administrative

No photo of Anna Dmitrievna Zorina
20162017
No photo of Viktor Aleksandrovich Kopysov
20162016
No photo of Nataliya Andreevna Ostanina
20162018
No photo of Nataliya Viktorovna Razheva

Razheva, Nataliya Viktorovna

Person: Administrative

No photo of Dar`ya Sergeevna Skripova

Skripova, Dar`ya Sergeevna

Person: Administrative

20172017
No photo of Irina Nikolaevna Tarasova

Tarasova, Irina Nikolaevna

Person: Administrative

No photo of Stella Leonidovna Shkavro

Shkavro, Stella Leonidovna

Person: Administrative