Infrared Thermography and Generation of Heat under Deformation of Bioinert Titanium- and Zirconium-Based Alloys

Yu P. Sharkeev, V. P. Vavilov, V. A. Skripnyak, E. V. Legostaeva, O. A. Belyavskaya, V. P. Kuznetsov, A. O. Chulkov, A. A. Kozulin, V. V. Skripnyak, A. Yu Eroshenko, A. Yu Zhilyakov, A. S. Skorobogatov

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

3 Citations (Scopus)

Search results