New one-pot synthesis of 4-hydroxyimino-5-polyfluoroalkylpyrazol-3-ones, their structure and biological activity

Yanina V. Burgart, Natalya A. Agafonova, Evgeny V. Shchegolkov, Vera V. Maslova, Galina A. Triandafilova, Sergey Yu Solodnikov, Olga P. Krasnykh, Victor I. Saloutin

Research output: Contribution to journalArticle

4 Citations (Scopus)

Search results