Synthesis of 1,2,3-thiadiazole and thiazole-based strobilurins as potent fungicide candidates

Lai Chen, Yu Jie Zhu, Zhi Jin Fan, Xiao Feng Guo, Zhi Ming Zhang, Jing Hua Xu, Ying Qi Song, Morzherin Y. Yurievich, Nataliya P. Belskaya, Vasiliy A. Bakulev

Resultado de pesquisa: Article

38 Citações (Scopus)

Resultados da pesquisa