A 12.2 GHz Methanol Maser Survey toward the 6.7 GHz Counterparts Associated with/without UC H ii Regions

Shi-Min Song, Xi Chen, Zhi-Qiang Shen, Bin Li, Kai Yang, Xujia Ouyang, Andrej M. Sobolev, Zhang Zhao, Xiao-Qiong Li, Fan Cai

Результат исследований: Вклад в журналСтатьярецензирование

Поиск результатов