CRDS absorption spectrum of 17O enriched water vapor in the 12,277–12,894 cm−1 range

Yan Tan, Semen N. Mikhailenko, Jin Wang, An Wen Liu, Xiao Qin Zhao, Gu Liang Liu, Shui Ming Hu

Результат исследований: Вклад в журналСтатья

6 Цитирования (Scopus)

Поиск результатов