Development of new methods in modern selective organic synthesis: Preparation of functionalized molecules with atomic precision

V. P. Ananikov, L. L. Khemchyan, Yu V. Ivanova, V. I. Bukhtiyarov, A. M. Sorokin, I. P. Prosvirin, S. Z. Vatsadze, A. V. Medved'ko, V. N. Nuriev, A. D. Dilman, V. V. Levin, I. V. Koptyug, K. V. Kovtunov, V. V. Zhivonitko, V. A. Likholobov, A. V. Romanenko, P. A. Simonov, V. G. Nenajdenko, I. Shmatova, V. M. MuzalevskiyM. S. Nechaev, A. F. Asachenko, S. Morozov, P. B. Dzhevakov, S. N. Osipov, D. V. Vorobyeva, M. A. Topchiy, M. A. Zotova, S. A. Ponomarenko, V. Borshchev, Yu N. Luponosov, A. A. Rempel, A. A. Valeeva, A. Yu Stakhee, V. Turov, I. S. Mashkovsky, S. V. Sysolyatin, V. V. Malykhin, G. A. Bukhtiyarova, A. O. Terent'ev, I. B. Krylov

Результат исследований: Вклад в журналСтатья

169 Цитирования (Scopus)
Язык оригиналаАнглийский
Страницы (с-по)885-985
Число страниц101
ЖурналRussian Chemical Reviews
Том83
Номер выпуска10
DOI
СостояниеОпубликовано - 2014

Предметные области ASJC Scopus

  • Chemistry(all)

ГРНТИ

  • 31.21.00 Органическая химия

Уровень публикации

  • Перечень ВАК

Цитировать