Expression of a Stilbene Synthase Gene from the Vitis labrusca x Vitis vinifera L. Hybrid Increases the Resistance of Transgenic Nicotiana tabacum L. Plants to Erwinia carotovora

Elena B. Rukavtsova, Valeriya V. Alekseeva, Sergey V. Tarlachkov, Natalia S. Zakharchenko, Alexander A. Ermoshin, Svetlana A. Zimnitskaya, Alexey K. Surin, Elena Y. Gorbunova, Viatcheslav N. Azev, Sergey S. Sheshnitsan, Konstantin A. Shestibratov, Yaroslav I. Buryanov

Результат исследований: Вклад в журналСтатьярецензирование

Fingerprint

Подробные сведения о темах исследования «Expression of a Stilbene Synthase Gene from the Vitis labrusca x Vitis vinifera L. Hybrid Increases the Resistance of Transgenic Nicotiana tabacum L. Plants to Erwinia carotovora». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Биология и сельское хозяйство

Науки об окружающей среде