Heterojunction architecture of pTTh nanoflowers with CuOx nanoparticles hybridized for efficient photoelectrocatalytic degradation of organic pollutants

Zhuohua Mo, Kun Wang, Hao Yang, Zuqiao Ou, Yexiang Tong, Tongwen Yu, Yi Wang, Panagiotis Tsiakaras, Shuqin Song

Результат исследований: Вклад в журналСтатья

2 Цитирования (Scopus)

Поиск результатов