New one-pot synthesis of 4-hydroxyimino-5-polyfluoroalkylpyrazol-3-ones, their structure and biological activity

Yanina V. Burgart, Natalya A. Agafonova, Evgeny V. Shchegolkov, Vera V. Maslova, Galina A. Triandafilova, Sergey Yu Solodnikov, Olga P. Krasnykh, Victor I. Saloutin

Результат исследований: Вклад в журналСтатья

4 Цитирования (Scopus)

Поиск результатов