Prompt, early and afterglow optical observations of five γ-ray bursts: GRB 100901A, GRB 100902A, GRB 100905A, GRB 100906A and GRB 101020A

E. S. Gorbovskoy, G. V. Lipunova, V. M. Lipunov, V. G. Kornilov, A. A. Belinski, N. I. Shatskiy, N. V. Tyurina, D. A. Kuvshinov, P. V. Balanutsa, V. V. Chazov, A. Kuznetsov, D. S. Zimnukhov, M. V. Kornilov, A. V. Sankovich, A. Krylov, K. I. Ivanov, O. Chvalaev, V. A. Poleschuk, E. N. Konstantinov, O. A. GressS. A. Yazev, N. M. Budnev, V. V. Krushinski, I. S. Zalozhnich, A. A. Popov, A. G. Tlatov, A. V. Parhomenko, D. V. Dormidontov, V. Senik, V. V. Yurkov, Yu P. Sergienko, D. Varda, I. P. Kudelina, A. J. Castro-Tirado, J. Gorosabel, R. Sánchez-Ramírez, M. Jelinek, J. C. Tello

Результат исследований: Вклад в журналСтатья

42 Цитирования (Scopus)
Язык оригиналаАнглийский
Страницы (с-по)1874-1890
Число страниц17
ЖурналMonthly Notices of the Royal Astronomical Society
Том421
Номер выпуска3
DOI
СостояниеОпубликовано - апр 2012

Предметные области ASJC Scopus

  • Space and Planetary Science
  • Astronomy and Astrophysics

Предметные области WoS

  • Астрономия и астрофизика

Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «Prompt, early and afterglow optical observations of five γ-ray bursts: GRB 100901A, GRB 100902A, GRB 100905A, GRB 100906A and GRB 101020A». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Цитировать