Robotic optical telescopes global network MASTER II. Equipment, structure, algorithms

Victor G. Kornilov, Vladimir M. Lipunov, Evgeny S. Gorbovskoy, Aleksander A. Belinski, Dmitry A. Kuvshinov, Natalia V. Tyurina, Nikolai I. Shatsky, Anatoly V. Sankovich, Aleksander V. Krylov, Pavel V. Balanutsa, Vadim V. Chazov, Artem S. Kuznetsov, Dmitry S. Zimnuhov, Victor A. Senik, Andrey G. Tlatov, Aleksander V. Parkhomenko, Denis V. Dormidontov, Vadim V. Krushinsky, I. S. Zalozhnyh, A. A. PopovSergey A. Yazev, Nikolai M. Budnev, Kirill I. Ivanov, Evgeny N. Konstantinov, Oleg A. Gress, Oleg V. Chvalaev, Vladimir V. Yurkov, Yury P. Sergienko, Irina P. Kudelina

Результат исследований: Вклад в журналСтатьярецензирование

49 Цитирования (Scopus)
Язык оригиналаАнглийский
Страницы (с-по)173-196
Число страниц24
ЖурналExperimental Astronomy
Том33
Номер выпуска1
DOI
СостояниеОпубликовано - мар 2012

Предметные области ASJC Scopus

  • Astronomy and Astrophysics
  • Space and Planetary Science

Предметные области WoS

  • Астрономия и астрофизика

Fingerprint

Подробные сведения о темах исследования «Robotic optical telescopes global network MASTER II. Equipment, structure, algorithms». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Цитировать