Stimulated emission and lasing in Cu(In,Ga)Se2 thin films

I. E. Svitsiankou, V. N. Pavlovskii, E. V. Lutsenko, G. P. Yablonskii, A. V. Mudryi, V. D. Zhivulko, M. V. Yakushev, R. W. Martin

Результат исследований: Вклад в журналСтатьярецензирование

6 Цитирования (Scopus)

Поиск результатов