Synthesis of ferrocene annulated trifluoromethylated heterocycles with crispine and lamellarin skeletons

Vladislav Y. Korotaev, Igor B. Kutyashev, Alexey Y. Barkov, Yuliya S. Rozhkova, Irina V. Plekhanova, Yurii V. Shklyaev, Vyacheslav Y. Sosnovskikh

Результат исследований: Вклад в журналСтатья

3 Цитирования (Scopus)
Фильтр
Активно

Поиск результатов