Tianma 65-m telescope detection of new OH maser features towards the water fountain source IRAS 18286-0959

Xi Chen, Zhi-Qiang Shen, Xiao-Qiong Li, Kai Yang, Jun-ichi Nakashima, Ya-Jun Wu, Rong-Bin Zhao, Juan Juan Li, Jun-Zhi Wang, Dong-Rong Jiang, Jin-Qing Wang, Bin Li, Wei-Ye Zhong, Bosco H K Yung

Результат исследований: Вклад в журналСтатья

1 Цитирования (Scopus)
Язык оригиналаАнглийский
Страницы (с-по)3602-3606
Число страниц5
ЖурналMonthly Notices of the Royal Astronomical Society
Том468
Номер выпуска3
DOI
СостояниеОпубликовано - июл 2017

Предметные области ASJC Scopus

  • Physics and Astronomy(all)

Предметные области WoS

  • Астрономия и астрофизика

Цитировать