Vibrational and luminescent properties of polycrystalline zircon: Effect of structural and impurity defects

Oleg V. Merkulov, Yuliya V. Shchapova, Natalia S. Uporova, Dmitry A. Zamyatin, Alexey A. Markov, Sergey L. Votyakov

Результат исследований: Вклад в журналСтатьярецензирование

2 Цитирования (Scopus)

Поиск результатов