АРХИВНЫЕ ВЫСТАВКИ В МЕМОРАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ГОРОДА В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД (НА ПРИМЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ): статья в сборнике статей

科研成果: Chapter同行评审

摘要

Praca jest analizą problemu powiązań między Archiwum Państwowym Obwodu Swierdłowskiego a instytucjami muzealnymi na przestrzeni lat 40. i 60. XX wieku. Przedmiotem badań są działania popularyzatorskie i wystawiennicze. Pozwalają one przeprowadzić analizę praktyk wdrażania sowieckiej polityki pamięci w regionach, ocenę roli archiwów w tej działalności oraz scharakteryzować stopień zaangażowania materiałów archiwalnych w sowiecką politykę kulturalną okresu powojennego.
投稿的翻译标题WYSTAWY ARCHIWALNE W PRZESTRZENI PAMIęCI MIASTA W OKRESIE POWOJENNYM (NA PRZYKLADZIE ARCHIWUM PAńSTWOWEGO OBWODU SWIERDłOWSKIEGO): book chapter
源语言Russian
主期刊名МЕМОРАТИВНЫЕ ЛАНДШАФТЫ МАЛЫХ ГОРОДОВ РОССИИ И ПОЛЬШИ
主期刊副标题сборник статей
编辑Л. Н. Мазур, Д. Магер
出版地点Екатеринбург
出版商Издательство Уральского университета
215-224
页数10
ISBN(印刷版)978-5-7996-3395-0
Published - 2022

GRNTI

  • 00.00.00 SOCIAL SCIENCES IN GENERAL

指纹

探究 'АРХИВНЫЕ ВЫСТАВКИ В МЕМОРАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ГОРОДА В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД (НА ПРИМЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ): статья в сборнике статей' 的科研主题。它们共同构成独一无二的指纹。

引用此