ДЕНЬ ПОБЕДЫ: ДИНАМИКА КОММЕМОРАТИВНЫХ ПРАКТИК В ИРБИТСКОЙ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЕ «ВОСХОД» В 1960-1980-Е ГГ. статья в сборнике статей

科研成果: Chapter同行评审

摘要

W czasach sowieckich gazeta miejska była ważną instytucją państwową/społeczną dla budowania tożsamości społeczności lokalnej. W ZSRR od połowy lat sześćdziesiątych nabiera rozpędu państwowa polityka utrwalania pamięci o Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, a funkcje utrwalania pamięci lokalnej powierza się lokalnej prasie. Materiałem badań są publikacje w gazecie irbickiej „Woschod” z lat 1964-1989 poświęcone obchodom Dnia Zwycięstwa. Gazeta rejestruje zewnętrzne miejskie mechanizmy polityki pamięci: nazywanie ulic na cześć bohaterów wojny; adsłanianie pomników; działania irbickiego oddziału archiwów państwowych w zakresie poszukiwań zaginio-nych w czasie wojny; wystawy muzealne itp. Jednocześnie gazeta kształtuje się i utrwala praktykę poruszania tematu wojny w przestrzeni publicznej. W pracy została przedstawiona systematyzacja publikacji o wojnie oraz refleksja na temat konstrukcji i zmian w prezentacji pamięci wojennej w lokalnej prasie.
投稿的翻译标题DYNAMIKA PRAKTYKI UPAMIęTNIANIA NA łAMACH GAZETY MIEJSKIEJ IRBITU W LATACH 1960-1980: OBCHODY DNIA ZWYCIęSTWA
源语言Russian
主期刊名МЕМОРАТИВНЫЕ ЛАНДШАФТЫ МАЛЫХ ГОРОДОВ РОССИИ И ПОЛЬШИ
主期刊副标题сборник статей
编辑Л. Н. Мазур, Д. Магер
出版地点Екатеринбург
出版商Издательство Уральского университета
113-120
页数8
ISBN(印刷版)978-5-7996-3395-0
Published - 2022

GRNTI

  • 02.00.00 PHILOSOPHY

引用此