РЕКОНСТРУКЦИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО И МЕМОРАТИВНОГО ЛАНДШАФТА ИРБИТА ПО ЛИТЕРАТУРНЫМ И ФОЛЬКЛОРНЫМ МАТЕРИАЛАМ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX - XX ВВ.): статья в сборнике статей

科研成果: Chapter同行评审

摘要

W artykule przeanalizowano kluczowy składnik krajobrazu historyczno-kulturowego małego (dla) Uralu miasta Irbit - jarmark, a także jego zawartość aksjologiczną w krajobrazie pamięci trzech okresów: drugiej połowy XIX wieku, lat 30. XX wieku i lat 90. Problem niekompletności i niejednorodności źródeł jest ustalony w każdym okresie. W XIX wieku pozytywny wizerunek jarmarku ukształtowały się w esejach historyczno-gospodarczych E. A. Werderewskiego i A. G. Chitrowa, ale po pokoleniu został zastąpiony przez karnawałowy obraz pór roku w dziennikach podróży N. D. Teleszowa oraz przez objawiające się intonacje powieści D. N. Mamina-Sibiryaka. W dyskursie publicznym lat 30. XX w., w którym następuje estetyczna i etyczna dewaluacja całego kompleksu jarmarcznego dziedzictwa kulturowego, pozostają obrazy „targowego zgiełku”. W późnych czasach sowieckich próbowano utrwalić pamięć ludową o jarmarku, jednak w dostępnych nam materiałach wpływ historiografii sowieckiej i zmiana składu społecznego nośników pamięci są oczywiste. Zmiana postaw wobec wszystkich elementów krajobrazu historyczno-kulturowego jako symbolicznych zasobów pamięci o miejscu następuje później, już w XXI wieku.
投稿的翻译标题REKONSTRUKCJA KRAJOBRAZU HISTORYCZNO-KULTUROWO-PAMIąTKOWEGO IRBITU NA PODSTAWIE MATERIAłóW LITERACKICH I FOLKLORYSTYCZNYCH (DRUGA POłOWA XIX-XX W.)
源语言Russian
主期刊名МЕМОРАТИВНЫЕ ЛАНДШАФТЫ МАЛЫХ ГОРОДОВ РОССИИ И ПОЛЬШИ
主期刊副标题сборник статей
编辑Л. Н. Мазур, Д. Магер
出版地点Екатеринбург
出版商Издательство Уральского университета
96-112
页数17
ISBN(印刷版)978-5-7996-3395-0
Published - 2022

GRNTI

  • 03.81.00

引用此