A DFT computational study on the molecular mechanism of the nitro group migration in the product derived from 3-nitro-2-(trifluoromethyl)-2H-chromene and 2-(1-phenylpropylidene)malononitrile

Agnieszka Lapczuk-Krygier, Vladislav Yu. Korotaev, Alexey Yu. Barkov, Vyacheslav Ya. Sosnovskikh, Ewa Jasinska, Radomir Jasinski

科研成果: Article同行评审

13 引用 (Scopus)
过滤
活跃的

搜索结果