Achieving ultrahigh energy storage performance over a broad temperature range in (Bi0.5Na0.5)TiO3-based eco-friendly relaxor ferroelectric ceramics via multiple engineering processes

Leiyang Zhang, Shuyao Cao, Yang Li, Ruiyi Jing, Qingyuan Hu, Ye Tian, Rui Gu, Jingrui Kang, D. O. Alikin, V. Ya Shur, Xiaoyong Wei, Gang Liu, Feng Gao, Hongliang Du, Yan Yan, Li Jin

科研成果: Article同行评审

16 引用 (Scopus)

指纹

探究 'Achieving ultrahigh energy storage performance over a broad temperature range in (Bi0.5Na0.5)TiO3-based eco-friendly relaxor ferroelectric ceramics via multiple engineering processes' 的科研主题。它们共同构成独一无二的指纹。

Технические дисциплины и материаловедение

Химические соединения