Degradation mechanism and way of surface protection of nickel nanostructures

E. Yu Kaniukov, A. E. Shumskaya, M. D. Kutuzau, V. D. Bundyukova, D. V. Yakimchuk, D. B. Borgekov, M. A. Ibragimova, I. V. Korolkov, Sh G. Giniyatova, A. L. Kozlovskiy, M. V. Zdorovets

科研成果: Article同行评审

24 引用 (Scopus)

搜索结果