Density, viscosity, ultrasound velocity, and electrical resistivity of the eutectic lead–bismuth melt

V. V. Filippov, D. A. Yagodin, A. V. Borisenko, K. Yu Shunyaev, B. R. Gelchinski

科研成果: Article同行评审

1 引用 (Scopus)

搜索结果