Development of Reference Layer Method in Resonant Neutron Reflectometry

E. S. Nikova, Yu A. Salamatov, E. A. Kravtsov, V. V. Ustinov, V. I. Bodnarchuk, A. V. Nagorny

科研成果: Article同行评审

过滤
活跃的

搜索结果