Fe3O4 nanoparticles for complex targeted delivery and boron neutron capture therapy

Kanat Dukenbayev, Ilya V. Korolkov, Daria I. Tishkevich, Artem L. Kozlovskiy, Sergey V. Trukhanov, Yevgeniy G. Gorin, Elena E. Shumskaya, Egor Y. Kaniukov, Denis A. Vinnik, Maxim V. Zdorovets, Marina Anisovich, Alex V. Trukhanov, Daniele Tosi, Carlo Molardi

科研成果: Article同行评审

65 引用 (Scopus)

指纹 探究 'Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub> nanoparticles for complex targeted delivery and boron neutron capture therapy' 的科研主题。它们共同构成独一无二的指纹。

Химические соединения

Технические дисциплины и материаловедение