Influence of lanthanum substitution on microstructure and impedance behavior of barium strontium titanate glass-ceramics

Zhangyuan Zhao, Xiaozhen Song, Tianyuan Zhang, Kangjia Hu, Xuewei Liang, Shenhou Li, Yong Zhang, Ivan Baturin, Vladimir Shur

科研成果: Article

2 引用 (Scopus)

搜索结果