Infrared Thermography and Generation of Heat under Deformation of Bioinert Titanium- and Zirconium-Based Alloys

Yu P. Sharkeev, V. P. Vavilov, V. A. Skripnyak, E. V. Legostaeva, O. A. Belyavskaya, V. P. Kuznetsov, A. O. Chulkov, A. A. Kozulin, V. V. Skripnyak, A. Yu Eroshenko, A. Yu Zhilyakov, A. S. Skorobogatov

科研成果: Article同行评审

3 引用 (Scopus)

搜索结果