Jahn-Teller effect problems via ultrasonic experiments. Application to the impurity crystal CdSe:Cr

N. S. Averkiev, I. B. Bersuker, V. V. Gudkov, I. V. Zhevstovskikh, M. N. Sarychev, S. Zherlitsyn, S. Yasin, Yu V. Korostelin, V. T. Surikov

科研成果: Conference article同行评审

1 引用 (Scopus)

搜索结果