K-, L- and M-shell x-ray productions induced by xenon ions

I. Gorlachev, V. Alexandrenko, N. Gluchshenko, I. Ivanov, A. Kireyev, M. Krasnopyorova, A. Kurakhmedova, A. Platov, M. Zdorovets

科研成果: Article

2 引用 (Scopus)
过滤
活跃的

搜索结果