Low-Temperature Sol–Gel Synthesis and Photoactivity of Nanocrystalline TiO2 with the Anatase/Brookite Structure and an Amorphous Component

N. S. Kozhevnikova, E. S. Ul’yanova, E. V. Shalaeva, D. A. Zamyatin, A. O. Bokunyaeva, A. A. Yushkov, V. Yu Kolosov, L. Yu Buldakova, M. Yu Yanchenko, T. I. Gorbunova, M. G. Pervova, A. N. Enyashin, A. S. Vorokh

科研成果: Article同行评审

4 引用 (Scopus)

搜索结果