Modification of Fe3O4 nanoparticles with carboranes

D. Zh Tulebayeva, A. L. Kozlovskiy, I. V. Korolkov, Y. G. Gorin, A. V. Kazantsev, L. Abylgazina, E. E. Shumskaya, E. Y. Kaniukov, M. V. Zdorovets

科研成果: Article同行评审

21 引用 (Scopus)
过滤
活跃的

搜索结果