Mycetobiont symbiotic algae of wood-decomposing fungi

V. A. Mukhin, E. N. Patova, I. S. Kiseleva, N. V. Neustroeva, I. V. Novakovskaya

科研成果: Article同行评审

2 引用 (Scopus)

搜索结果