New Method for Quantitative Determination of Water Potential of Mesophyll Cells' Apoplast in Substomatal Cavity of the Leaf

P. Yu Voronin, Z. F. Rakhmankulova, E. V. Shuyskaya, S. N. Maevskaya, M. K. Nikolaeva, A. P. Maksimov, T. Chr. Maximov, N. A. Myasoedov, Yu. V. Balnokin, V. P. Rymar, V. V. Valdayskih, Vl V. Kuznetsov

科研成果: Article同行评审

6 引用 (Scopus)

引用此