New one-pot synthesis of 4-hydroxyimino-5-polyfluoroalkylpyrazol-3-ones, their structure and biological activity

Yanina V. Burgart, Natalya A. Agafonova, Evgeny V. Shchegolkov, Vera V. Maslova, Galina A. Triandafilova, Sergey Yu Solodnikov, Olga P. Krasnykh, Victor I. Saloutin

科研成果: Article

4 引用 (Scopus)

指纹 探究 'New one-pot synthesis of 4-hydroxyimino-5-polyfluoroalkylpyrazol-3-ones, their structure and biological activity' 的科研主题。它们共同构成独一无二的指纹。

Химические соединения