Optimization of nucleophilic dechlorination of polychlorinated biphenyls: calculation and experiment

T. V. Kulikova, A. V. Maiorova, V. A. Bykov, K. Y. Shunyaev, T. I. Gorbunova, M. G. Pervova, K. A. Plotnikova

科研成果: Article同行评审

3 引用 (Scopus)

搜索结果