Origin of composition-insensitive electrostrictive coefficient and continuous decrease of domain wall density in (1-x)NaNbO3-xBaTiO(3) lead-free ferroelectrics

Xu Lu, Lei Hou, Li Jin, Dawei Wang, Qingyuan Hu, D. O. Alikin, A. P. Turygin, Liang Wang, Lin Zhang, Xiaoyong Wei

科研成果: Article同行评审

搜索结果