Palladium-catalyzed chain-growth polycondensation of AB-type monomers: High catalyst turnover and polymerization rates

Roman Tkachov, Volodymyr Senkovskyy, Tetyana Beryozkina, Kseniya Boyko, Vasiliy Bakulev, Albena Lederer, Karin Sahre, Brigitte Voit, Anton Kiriy

科研成果: Article

38 引用 (Scopus)

引用此