Precursor synthesis of maghemite and its adsorption properties with respect to bivalent copper ions

D. Linnikov, V. N. Krasil’nikov, I. Gyrdasova, I. V. Rodina, I. V. Baklanova, P. Tyutyunnik, V. Dyachkova, A. Yu Suntsov, F. Sauerzopf, V. V. Marchenkov

科研成果: Article同行评审

2 引用 (Scopus)

搜索结果