Room-temperature ferromagnetism in polycrystalline Zn1-xFexO (0≤x≤0.075) solid solutions synthesized by the precursor method

V. N. Krasilnikov, T. V. Dyachkova, O. I. Gyrdasova, A. P. Tyutyunnik, V. V. Marchenkov, H. W. Weber

科研成果: Article

7 引用 (Scopus)

引用此