Simulation of Thermal Processes in Turning

Yu K. Shlyk, V. P. Kuznetsov, Yu A. Vedernikova, R. Yu Nekrasov, I. N. Kokorin

科研成果: Article同行评审

过滤
活跃的

搜索结果