Stimulated emission and lasing in Cu(In,Ga)Se2 thin films

I. E. Svitsiankou, V. N. Pavlovskii, E. V. Lutsenko, G. P. Yablonskii, A. V. Mudryi, V. D. Zhivulko, M. V. Yakushev, R. W. Martin

科研成果: Article同行评审

6 引用 (Scopus)

搜索结果