Study of composition of the ultrafine material produced from graphite-catalyst mixture under extreme energy action

N. V. Melnikova, D. O. Alikin, Yu B. Melnikov, I. G. Grigorov, S. A. Chaikovsky, N. A. Labetskaya, I. M. Datsko, V. I. Oreshkin, N. A. Ratakhin, K. V. Khishchenko

科研成果: Article

1 引用 (Scopus)

指纹 探究 'Study of composition of the ultrafine material produced from graphite-catalyst mixture under extreme energy action' 的科研主题。它们共同构成独一无二的指纹。

引用此