Study of the rate of degradation of permalloy nanowires

Daryn B. Borgekov, Mukhtar Balaubayev, Maxim V. Zdorovets, Alena E. Shumskaya, Artem L. Kozlovskiy

科研成果: Article同行评审

1 引用 (Scopus)

搜索结果