Synthesis of 1,2,3-thiadiazole and thiazole-based strobilurins as potent fungicide candidates

Lai Chen, Yu Jie Zhu, Zhi Jin Fan, Xiao Feng Guo, Zhi Ming Zhang, Jing Hua Xu, Ying Qi Song, Morzherin Y. Yurievich, Nataliya P. Belskaya, Vasiliy A. Bakulev

科研成果: Article

38 引用 (Scopus)

搜索结果