Synthesis of 4-Aminopyrazol-5-ols as Edaravone Analogs and Their Antioxidant Activity

Yanina V. Burgart, Galina F. Makhaeva, Olga P. Krasnykh, Sophia S. Borisevich, Natalia A. Agafonova, Nadezhda V. Kovaleva, Natalia P. Boltneva, Elena V. Rudakova, Evgeny V. Shchegolkov, Galina A. Triandafilova, Denis A. Gazizov, Olga G. Serebryakova, Maria V. Ulitko, Sergey L. Khursan, Victor I. Saloutin, Rudy J. Richardson

科研成果: Article同行评审

源语言English
文章编号7722
期刊Molecules
27
22
DOI
Published - 11月 2022

ASJC Scopus subject areas

  • Analytical Chemistry
  • Chemistry (miscellaneous)
  • Molecular Medicine
  • Pharmaceutical Science
  • Drug Discovery
  • Physical and Theoretical Chemistry
  • Organic Chemistry

WoS ResearchAreas Categories

  • Biochemistry & Molecular Biology
  • Chemistry, Multidisciplinary

指纹

探究 'Synthesis of 4-Aminopyrazol-5-ols as Edaravone Analogs and Their Antioxidant Activity' 的科研主题。它们共同构成独一无二的指纹。

引用此