The study of the applicability of electron irradiation for FeNi microtubes modification

Daryn B. Borgekov, Maxim V. Zdorovets, Dmitriy I. Shlimas, Artem L. Kozlovskiy, Kayrat K. Kadyrzhanov

科研成果: Article

2 引用 (Scopus)
过滤
活跃的

搜索结果